Thông báo đi học lại bình thường vào ngày 11/11/2013

THÔNG BÁO
                                                


 
Thực hiện công văn số 216/TB-PGDĐT ngày 10/11/2013 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Phú hòa "V/V triển khai thực hiện thông báo của UBND huyện Phú Hòa." Nay trường Tiểu học Hòa An 1 thông báo :
Thứ hai, ngày 11/11/2013 tất cả học sinh đi học trở lại bình thường.
 
 
Bài viết liên quan