Hop Hội đồng

      Vào lúc 14 giờ, ngày 2 tháng 12 năm 2013.  
      Mời tất cả các thầy cô giáo , nhân viên của trường.
      Về tại Phòng truyền thống.
      Để họp hội đồng tháng 12/2013.

     
 
Bài viết liên quan